دانش و فناوري

تشخيص شخصيت افراد با چهره خواني
دوشنبه 7 بهمن 1392 - 7:11:32 PM
  بزرگنمایی:

چهره خواني : چـهره خـوانـي به اين مـعـنـا است که شما فـقــط با با نگاه کردن به صورت اشخاص پي بـه خـصـوصـيات اخلاقي و شخصيتي او ببريد.
چـهره خـوانـي توسـط مردم در اعصار مختلف انجام شده است و شـناخـتـن افراد تنها از روي خصوصـيات ظـاهـري آنها مساله بسيار جالبي است ، نـکات ظـريف و دقيـق وپيچيدگي هاي بسياري در علـم چـهـره خـوانـي وجـود دارد ولي من در اينجا به بيان نکات اصلي تر و مهمتر آن بسنده ميکنم.
بشر در طول قرون متمادي سعي نموده تا با پيوند زدن خصـيصـه هـاي صـورت افـراد بـه ويژگيهاي شخصيتي، متوجه افکار و درون ديگران شود ، با گـذشـت سـالها علم چهره شناسي نيز گسترش يافته و به شاخه هاي مختلف تقسيم ميشود.
نمونه هايي از علوم چهره خواني عبارتند از : متوپوسکپي : علم پي بردن به درون آدمي از روي خطوط روي پيشاني ؛ فرنولوژي : علم جمجمه خواني و مطالعه طرز تشکيل جمجمه ؛ فيزيـوگـنومي يا عـلم چـهره شـنـاسي ، موضوعي است که به آن خواهيم پرداخت ؛ اين علم به ما مي آموزد که چگونه از روي چهره افراد پي به شخصيت آنها ببريم.
امروزه دانشمندان به چنين علومـي ، شـبـه علـوم اطـلاق کرده و بـهاي زيـادي بــه آن نميدهند و هـمانند عـلومي مانـنـد طالع بـيني به آنها مينگرند يعني علوم اثبات نشده ولي بيضرر ! با اين وجود هنوز بسياري از مردم چهره خواني را راهي مطمئن براي قضاوت در مورد افراد ميدانند.
چيزي که اهميت دارد اين اسـت کـه چـهره را بصورت کامل و دقيق مورد تجزيه و تحليل قرار داده و تا رسيدن به همه حقايق از قضاوتهـاي شـتابزده اجتناب کنيد ؛ زيرا اثر مثبت يک قسمت از چهره ميتواند اثر منفي قسمت ديگر را خنثي نمايد.

بررسي فرم و شکل صورت
صورت دراز و کشيده : افرادي که داراي چنين صورتي هستند عموما” داراي صـبر و تحمل زياد بوده و توانايي حل مشکلات در آنها بيشتر است ؛ جـذابـيـت و خوش ترکيب بودن افراد با چنين صورتي نشانگر اين است که آنها معمولا کارهاي خـود را نـيـمـه تمام رها نکرده و عادت به انجام امور بطور کامل دارند.
صورت گرد : اين شکل دلالت بر اميدواري و زنده دلي و انرژي دارد و اينگونه افراد ميتـوانند اتاقي دلگير و ساکت را به بمبي از خنده و شادي تبديل کنند
صورت پهن : اينگونه اشخاص بردبار و مهربان بوده و معمولا افراد روشنفکري ميباشند.
صورت چهارگوش : اينگونه اشخاص طرفدار استقلال فردي و فردگرايي اند ، انها سخت کوشند و بـراي دسـتـيـابي بـه آرزوها تلاش ميکنند ، زيرکي و فعال بودن از ويژگيهاي اين افراد محسوب ميشود.

بررسي شکل پيشاني
پيشاني صاف : کسانيکه که داراي خطوط در پيشاني نيستـنـد افـرادي انديشمند و هميشه در حال تفکر ميباشند و در تصميم گيريها سريع و منطقي عمل مينمايند.
پيشاني چروکيده : وجود خطوط در سطح پيشاني نشان ميدهد که ايـن افراد به سرعت هيجان زده و احساساتي شده و سريع آشفته و پريشان حال ميگردند.

بررسي فرم چشم ها
رمانها، داستانها و اشعار بسيار زيادي در مورد چشم و ارتباط آن با خصوصيات روحي و رواني انسان نوشته شده است ؛ چشمها هيچ گاه دروغ نميگويند و بيانگر احساس دروني و واقعي ما ميباشند.
اضطراب : اگر بين عنبيه و پـلک پـاييني هـر دو چشم مـقداري سفيدي وجود داشت، آن شخص انساني مضطرب و نگران است.
تندخويي : اگر بالاي عنبـيه بخشي سفيد رنگ وجود داشت علاوه بر استرس نشان گر تندخويي و پرخاشگري در فرد است.
روان پريشي : چنـانچه دور تا دور عنبيه را سفيدي فرا گرفته باشد و چسم در وسط قرار گيرد نشانگر عدم تعادل و پايداري روحي و رواني فرد خواهد بود.
شادي : وجـود خـطوط کـوچـک در خـارج از چـشم ها حاکي از خنده رويي و شاد بودن فرد ميباشد.

بررسي شکل ابروها
ابرو صاف : صافي و مستقيمي ابروها نشانگر انديشه ، تفکر و ايده گرايي فرد ميباشد.
ابرو کماني : افرادي که داراي ابروهاي خميده و کماني هسـتند از حـکايـت ها و داسـتـانـهـاي واقعي لذت ميبرند و افرادي مهربانند.
ابرو باريک : اينگونه افراد معمولا داراي اعتماد به نفس اندکي ميباشند بخصوص اگر ابـروي آنها بجز باريکي، بالا و گرد نيز باشد.
ابرو پيوسته : پيوستگي ابروها نشانگر اين است که فرد دائما” در حال تفکر و انديشـه بـوده و ايده هاي جالبي در سر دارد.

بررسي پلک ها ، پشت چشم
پشت چشم يا پلک کوچک : اگر فاصـله بـين بالاي پلک و مژه کم باشد بيانگر اسـتقلال فرد ميباشد و اينکه آن فرد حتي ممکن است بصورت ارادي خودش را به ديگران نزديک نکند.
پشت چشم يا پلک بلند : بلند بودن پلک دلالت بر وابستگي شديد فرد به ديگران و نزديکان دارد.

بررسي فرم بيني
بيني کوچک : گفته مي شود اشـخاصي که بـيـني کـوچـک دارنـد ذاتـا” افـرادي ضعيف و اغلب غيرقابل اتکاء بوده و در تصميم هايشان استوار و ثابت قدم نمي باشند.
بيني بزرگ : بزرگي بيني نشانه ابتکار و عزم و اراده ميباشد و يک شـخصـيت استوار و قـوي که اثرش را در همه جا برجاي خواهد گذاشت.
بيني تيز : تيز بودن نوک بيني نشانگر اين است که فرد خود را مقيد به رعـايـت آداب و رسـوم ندانسته و با اطرافيان براحتي برخورد ميکند ؛ ايـنگونه افراد خـود را بـاور داشـتـه و بي باکانه و متهورانه خود را به ديگران نزديک ميکنند.
بيني عقابي : خودخواهي، دودلي و حساس بودن از جمله ويژگي هاي کساني است که داراي چنين بيني ميباشند.

بررسي فرم گوش ها
گوش کوچک : کوچکي گوش نشانه تزلزل و احساس نا امنـي در افـراد اسـت ، هر چند اينگونه افراد ميدانند که چه ميخواهند و معمولا” سخت کوش و کاري هستند.
گوش بزرگ و دراز : اين قبيل افراد معمـولا انـعـطاف پـذيـر نـبـوده و به سـختي آرام و بي خيال ميشوند.
گوش پرمو : افرادي که داراي گوشهايي پرمو هـستند مـعـمـولا وسـواسـي و نـکـته بين بوده و وقت زيادي را براي چيزهاي بي اهميت تلف ميکنند.

بررسي فرم گونه ها
گونه برجسته : برجسـتـگي گـونه نشـانگر قـدرت، انـرژي و اعـتماد بنفس است و کساني که داراي گـونه بـرجسته اند تمايل بيشتري براي پذيرفتن اشتباهات ديگران دارند.
گونه گود : علاوه بر جذابيت و زيبايي دليلي بر خوش مشربي و سازگاري فرد ميباشد.

بررسي فرم چانه و فک
فک چهارگوش : افـراد با فـک چـهار گـوش انـسانهاي تـسخير ناپذير و سرکش ميباشند و توانايي تبديل روياهايشان به واقعيت را دارند.
چانه برآمده : اينگونه افراد، اشـخاصي خودستـا بوده و تصـور ميکنند هيچ چيزي جز خود آنها اهميت ندارد و جز خودشان حرف کس ديگري را قبول نداشته و خود را عقل کل ميدانند.

بررسي فرم لب ها
لب قلوه اي : لب هاي قلوه اي علاوه بر زيباتر نمودن صورت نشانه بخشش و گشاده دستي ميباشد و معمولا اينگونه افراد تمايل دارند در مورد خودشان صحبت و گفتگو کنند.
لب نازک : نازک بودن لب بيانگر خويشتن گرايي ذاتي در اشخاص است و اين افراد به نسبت ديگران احساسات کمتري از خود نشان ميدهند.
لب بالايي نازک و لب پاييني قلوه اي : نشانه اين است که فردي متـقـاعد کنـنـده و مـجاب کننده مي باشد.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب