امام و رهبري

فرازهايي از وصيت نامه الهي- سياسي حضرت امام (ره)
جمعه 14 خرداد 1389 - 10:41:12 AM
  بزرگنمایی:

حضرت امام خميني (ره) در قسمتي از وصيت نامه خود توصيه هايي به تمام اقشار جامعه داشته اند که در اينجا تنها به چند مورد از آنها اشاره اي کوتاه مي کنيم:
توصيه به جوانان
«و اينجانب در اينجا يك وصيت به اشخاصى كه به انگيزه مختلف با جمهورى اسلامى مخالفت مـى كننـد و به جـوانان چه دختران و چه پسرانـى كه مـورد بهره بردارى منافقان و منحرفان فرصت طلب و سـودجـو واقع شده اند، مى نمايـم كه بـى طرفانه و با فكر آزاد به قضـاوت بنشينيـد و تبليغات آنان كه مـى خـواهنـد جمهورى اسلامى ساقط شود و كيفيت عمل آنان و رفتارشان با تـوده هاى محروم و گروه ها و دولتهايـى كه از آنان پشتيبانـى كـرده و مـى كننـد و گـروه هـا و اشخـاصـى كه در داخل به آنـان پيـوسته و از آنـــان پشتيبانى مى كنند و اخلاق و رفتارشان در بيـن خـود و هوادارانشان و تغيير مـوضعهايشان در پيشامدهاى مختلف را با دقت و بدون هواى نفـس بررسـى كنيد و مطالعه كنيـد حالات آنان كه در ايـن جمهورى اسلامـى به دست منافقان و منحرفان شهيد شـدنـد, و ارزيابـى كنيد بين آنان و دشمنانشان، نـوارهاى ايـن شهيـدان تا حـدى در دست و نـوارهاى مخالفان شايد در دست شماها باشـد. ببينيـد كـدام دسته طرفـدار محرومان و مظلـومان جامعه هستنـد.
بـرادران ! شما ايـن اوراق را قبل از مرگ من نمى خـوانيد. ممكـن است پـس از مـن بخوانيد در آن وقت مـن نزد شما نيستـم كه بخواهـم به نفع خود و جلب نظرتان بـراى كسب مقام و قـدرتـى با قلب هاى جـوان شما بازى كنـم. مـن براى آنكه شما جـوانان شايسته اى هستيـد علاقه دارم كه جـوانى خـود را در راه خداوند و اسلام عزيز و جمهورى اسلامـى صرف كنيـد، تا سعادت هـر دو جهان را دريابيـد. و از خـداونـد غفـور مـى خـواهـم كه شما را به راه مستقيـم انسانيت هـدايت كنـد و از گذشته ما و شما با رحمت واسعه خـود بگذرد. شماها نيز در خلوتها از خداوند همين را بخواهيد، كه او هادى و رحمـن است. و يك وصيت به ملت شريف ايران و ساير ملتهاى مبتلا به حكـومتهاى فاسـد و در بند قدرتهاى بزرگ مى كنم.»
توصيه به ملت
«اما به ملت عزيز ايران تـوصيه مـى كنـم كه نعمتى كه با جهاد عظيـم خودتان و خون جوانان برومندتان بدست آورديد همچـون عزيزتريـن امـور قدرش را بدانيد و از آن حفاظت و پاسدارى نمأيد و در راه آن كه نعمتـى عظيـم الهى و امانت بزرگ خداوندى است كوشش كنيد و از مشكلاتى كه در ايـن صراط مستقيم پيش مـى آيد نهراسيد كه
ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكـم
و در مشكلات دولت جمهورى اسلامى با جان و دل شريك و در رفع آنها كـوشا باشيد و دولت و مجلـس را از خود بدانيد و چون محبـوبى گرامى از آن نگهدارى كنيـد و به مجلـس و دولت و دست انـدركـاران تــوصيه مـى نمايـم كه قدر ايـن ملت را بـدانيد و در خـدمتگزارى به آنان خصـوصـا مستضعفـان و محـرومان و ستمـديـدگان كه نـورچشمان ما و اوليـا نعم همه هستنـد و جمهورى اسلامـى ره آورد آنـان و بــــا فداكاريهاى آنان تحقق پيداكرد و بقاء آن نيز مرهـون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از خـود بدانيد و حكـومتهاى طاغوتى را كه چپاولگرانى بى فرهنگ و زورگـويانى تهى مغز بـودنـد و هستنـد را هميشه محكـوم نمائيـد. البته با اعمال انسانـى كه شايسته براى يك حكـومت اسلامـى است.»
توصيه به روحانيان و دانشگاهيان
« اكنـون كه به خـواست خداوند متعال و مجاهدت ملت از روحانى و دانشگاهـى تا بـازارى و كارگـر و كشاورز و سايـر قشـرها بنـد اسارت را پاره و سـد قدرت ابرقـدرتها را شكستنـد و كشـور را از دست آنان و وابستگانشان نجات دادنـد, تـوصيه اينجانب آن است كه نسل حاضـر و آينده غفلت نكنند و دانشگاهيان و جـوانان بـرومنـد عزيز هر چه بيشتر با روحانيان و طلاب علـوم اسلامى پيوند دوستى و تفاهم را محكم تر و استوارتر سازند و از نقشه ها وتوطئه هاى دشمـن غدار غافل نباشند و به مجـرد آنكه فرد يا افرادى را ديـدنـد كه با گفتار و رفتار خـود در صدد است بذر نفاق بيـن آنان افكند او را ارشاد و نصيحت نماينـد و اگـر تاثيـر نكـرد از او روگـردان شـوند و او را به انزوا كشانند و نگذارند تـوطئه ريشه دواند كه سرچشمه را به آسانى مى تـوان گرفت و مخصـوصا اگر در اساتيد كسـى پيدا شد كه مـى خـواهد انحراف ايجاد كند او را ارشاد و اگر نشـد از خود و كلاس خود طرد كنند. و ايـن توصيه بيشتر متوجه روحانيون و محصليـن علوم دينى است و توطئه ها در دانشگاه ها از عمق ويژه اى برخـوردار است و هر قشر محترم كه مغز متفكر جامعه هستنـد بايـد مـواظب تـوطئه هـا بـاشنـد.»
توصيه به حفظ دستاوردها
«مـن وصيت دلسـوزانه و خادمانه مـى كنـم به ملت عزيز كه اكنـون كه تا حدود زياد و چشم گيرى از بسيارى از ايـن دام ها نجات يافته و نسل محروم حاضر به فعاليت و ابتكار برخاسته و ديـديـم كه بسيارى از كارخـانه ها و وسـايل پيشـرفته مثل هـواپيماها و ديگـر چيزها كه گمان نمـى رفت متخصصيـن ايران قادر به راه انداختـن كارخانه ها و امثال آن باشنـد و همه دستها را به سـوى غرب يا شـرق دراز كرده بـوديـم كه متخصصيـن آنـان اينها را به راه انـدازنـد، در اثـر محاصـره اقتصادى و جنگ تحميلـى خـود جـوانان عزيز ما قطعات محل احتياج را ساخته و با قيمتهاى ارزان تـر عرضه كرده و رفع احتياج نمـودند و ثابت كردنـد كه اگر بخـواهيم مـى تـوانيـم.»
سفارش به مستضعفان
«  وصيت مـن به همه مسلمـانـان و مستضعفـان جهان ايــن است كه شماها نبايد بنشينيد و منتظر آن باشيد كه حكام و دست انـدركاران كشـورتان يا قـدرتهاى خارجـى بيايند و براى شما استقلال و آزادى را تحفه بياورنـد. ما و شماها لااقل در ايـن صـد سال اخير كه به تدريج پاى قدرتهاى بزرگ جهانخـوار به همه كشورهاى اسلامى و ساير كشورهاى كوچك باز شده است مشاهده كرديـم يا تاريخ هاى صحيح براى ما بازگـو كردنـد كه هيچيك از دول حاكـم برايـن كشـورها در فكر آزادى و استقلال و رفـاه ملتهاى خـود نبـوده و نيستنــــد. بلكه اكثريت قريب به اتفاق آنان يا خود به ستمگرى و اختناق ملت خـود پرداخته و هر چه كرده اند براى منافع شخصـى يا گروهـى نمـوده يا بـراى رفاه قشـر مـرفه و بالانشيـن بـوده و طبقات مظلـوم كـوخ و كپرنشيـن از همه مواهب زندگـى حتـى مثل آب و نان و قـوت لايمـوت محـروم بـوده و آن بـدبختان را بـراى منافع قشر مرفه و عياش به كار گرفته اند و يا آنكه دست نشاندگان قـدرتهاى بزرگ بـوده اند كه براى وابسته كردن كشـورها و ملتها هر چه تـوان داشته اند به كار گـرفته و با حيله هاى مختلف كشـورها را بازارى بـراى شـرق و غرب درست كرده و منافع آنان را تأميـن نمـوده انـد. و ملتها را عقب مانده و مصرفى بار آوردند. و اكنون نيز با ايـن نقشه در حركتند.
 و شما اى مستضعفـان جهان و اى كشـورهاى اسلامـى و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهـوى تبليغاتى ابـرقـدرتها و عمال سرسپـرده آنان نتـرسيـد و حكام جنايتكار كه دستـرنج شما را به دشمنان شمـا و اسلام عزيز تسليـم مـى كننـد از كشـور خود برانيد و خـود و طبقات خدمتگزار متعهد زمام امـور را به دست گيريـد و همه در زيـر پـرچـم پـرافتخار اسلام مجتمع و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد و به سـوى يك دولت اسلامـى با جمهوري هاى آزاد و مستقل به پيـش رويـد كه با تحقق آن همه مستكبران جهان را به جاى خود خـواهيد نشاند و همه مستضعفان را به امـامت و وراثت ارض خـواهيـد رسـانـد به اميـد آن روز كه خـداونـد تعالـى وعده فـرمـوده است. »

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب