اشعار و جملات قصار

40 جمله انرژي زا از بزرگان و انديشمندان
پنجشنبه 24 تير 1389 - 9:48:49 AM
  بزرگنمایی:


1- قابليت انعطاف داشته باشيد . تنها همين يك خصوصيت كه بتوانيد شيوه كار خود را تغيير دهيد موفقيت شما را تضمين مي كند . ( رابينز Robbins )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2- آن گاه که ، زايش راهي نو را از درون خويش احساس کردي پاي در راهي خواهي گذارد که پيشتر براي رسيدن بدان بسيار تلاش نموده ايي . ( ارد Orod )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
3- دوست واقعي کسي است که دستهاي تو را بگيرد ولي قلب ترا لمس کند .( مارکز Marquez )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
4- عشق يگانه منبع نيرو و قدرت شماست .( دي آنجليس B. De Angelis )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5- قانون احتمالات يادت نره ، بلاخره يک نفر خواهد گفت بله .( رابينز Robbins )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
6- اگر فکر مي کنيد که موفق مي شويد يا شکست مي خوريد،در هر دو صورت درست فکر کرده ايد.( رابينز Robbins )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7- وقتي انسان آرامش را در خود نيابد ، جستجوي آن در جاي ديگر کار بيهوده اي است. (لارو شفوکو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
8- راز اندوختن خرد ، يکرنگي است و بخشش . (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
9- مهم ترين نکته اين است: در هر لحظه قادر باشيم آنچه را که هستيم به خاطر آنچه مي توانيم بشويم قرباني کنيم . (چارلز ديوبوليس)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
10- با مرگ هر دوست ... جزيي از وجود من نيز دفن ميشود ... ولي سهم آنان در خوشيها و لذتهايم ، مرا وا ميدارد تا در اين دنياي فاني باقي بمانم . (هلن کلر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
11- فقط کارهاي جسورانه به حساب مي آيند .(اسکاول شين)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
12- زندگي گره اي نيست که در جست و جوي گشودن آن باشيم. زندگي واقيتي است که بايد آن را تجربه کرد . (سورن کي ير کگارد)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
13- پرهيزگار باش که هرگز هيچ پرهيزگاري از درستي نمي ميرد . (غزالي طوسي)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
14- خودت را بشناس اما به آن مبال . (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
15- بدگماني ميان افکار انسان مانند خفاش در ميان پرندگان است که هميشه در سپيده‌دم يا هنگام غروب که نور و ظلمت بهم آميخته است بال‌فشاني مي‌کند . (فرانسيس بيکن)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
16- روح و روان و دل جهان روشن است و زمين را بي دريغ روشن مي سازد خورشيد از خاور برخاسته بسوي باختر که مسيري درست و بي نظير است اي آنکه همچون آفتاب لبريز از نور و خردي تو را چه شده است که بر من نمي تابي ؟!! . (فردوسي خردمند)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
17-آموزش را در خانواده و دانش را در جامعه مي آموزند و بينش را در تفکرات تنهايي . (فردريش نيچه)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
18-آدمي که پول ندارد مانند کماني است که تير ندارد . (فوللر )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
19-انسان ها به نسبت هر ظرفيتي که براي کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربي که اندوخته اند . (برنارد شاو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20-انسان ها مانند خطوط انگشتان هيچ کدام به هم شبيه نيستند. (اديسون)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
21-اگر ديگران را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد که ما مي گويم . (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
22-مردآن است که هر بار او را بيازمايند زودجوش بي غش تر از پيش ار بوته ي آزمون بيرون آيد . (رومن رولان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
23-مرد اصيل اگر ذليل بشود رذيل نمي شود . (رومن رولان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
24-مردان بزرگ همچون کوه اند که هر چه از آن ها دورتر مي شويم عظمت آن ها بيشتر آشکار مي گردد . (لرد جوي)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
25-مردان بلند نام و با افتخار هرگز نمي ميرند زيرا که گوهرشان قلوب نسل هاي آينده است . (توسيديد)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
26-مردان شجاع فرصت مي آفرينند ترسوها و ضعفا منتظر فرصت مي نشينند . (گوته)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
27- آدمهاي آرمانگرا هنگاميکه به نادرست بودن آرزويي پي مي برند بر ادامه آن پافشاري نمي کنند . (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
28- وقتي انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش مي خواهد بخرد ، مي بيند معده اش بيمار است و همه چيز را هضم نمي کند . (شاتو بريان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
29- انديشه برتر در روزهاي توفاني و آشوب و در همان حال خموشي و آرامش ، توانايي برتر خويش را از دست نمي دهد. (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
30- برتري هميشه منفور بوده است ، و هنگاميکه برتر از همه اي بيشتر منفوري . (گراسيان)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
31- تکبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي. (فردريش نيچه)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
32- جهت الهي شما ، دريايي است پهناور و بي ساحل . ذات الهي شما از ازل پاکيزه بوده است و تا ابد نيز خالص و پاک خواهد ماند. (جبران خليل جبران)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
33- محبت نيرومندترين جادوها است. (گولاس)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
34- مهم نيست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگي کرده ام. مهم اين است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاري داشته ام . (جوجيا اوکيف)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
35- توانگر کسي است که به آنچه خداوند توانا نصيبش کرده خرسند باشد . زيرا شوريده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسي نيست . (بزرگمهر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
36- بايد زياد مطالعه کنيد تا بدانيد که هيچ نمي دانيد. (مونت کيو)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
37- آدمهاي ماندگار به چيزي جز آرمان نمي انديشند . (اُرد بزرگ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
38- هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانسته ام بياموزم . (گاليله)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
39- پرحرف را که دشمن راستي و خصم روان پاک است هرگز نپذير . (بزرگمهر)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
40- فرمانرواياني که يک شبه داراي توان مي شوند ، با تلنگري فرو مي ريزند. (اُرد بزرگ)

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب