طنز

طنز/ پيمانکار ايراني و مناقصه تعمير کاخ سفيد
شنبه 8 آبان 1389 - 10:35:28 AM
  بزرگنمایی:

تعمير و نگهداري از كاخ سفيد به صورت يك مناقصه مطرح شد. يك پيمانكار آمريكايي، يك مكزيكي و يك ايراني در اين مناقصه شركت كردند. پيمانكار آمريكايي پس از بازديد محل و بررسي هزينه ها مبلغ پيشنهادي خود را 900 دلار اعلام كرد.
مسئول كاخ سفيد دليل قيمت گذاري اش را پرسيد و وي در پاسخ گفت: 400 دلار بابت تهيه مواد اوليه + 400 دلار بابت هزينه هاي كارگران و 100 دلار استفاده بنده.
پيمانكار مكزيكي هم پس از بازديد محل و بررسي هزينه ها مبلغ پيشنهادي خود را 700 دلار اعلام كرد. 300 دلار بابت تهيه مواد اوليه + 300 دلار بابت هزينه هاي كارگران و +100 دلار استفاده بنده.
اما نوبت به پيمانكار ايراني كه رسيد بدون محاسبه و بازديد از محل به سمت مسئول كاح سفيد رفت و در گوشش گفت: قيمت پيشنهادي من 2700 دلار است!
مسئول كاخ سفيد با عصبانيت گفت: تو ديوانه شدي، چرا 2700 دلار؟!!!!!
پيمانكار ايراني در كمال خونسردي در گوشش گفت: آرام باش… 1000 دلار براي تو و 1000 براي من … و انجام كار هم با پيمانكار مكزيكي.
سرانجام پيمانكار ايراني در مناقصه پيروز شد.

استفاده از این مطلب با درج نام نویسنده و ذکر منبع بلامانع است.
  سایر مطالب