مصاحبه تلویزیونی
 
شبکه خبر/ نمايه/مخالفت مردم فرانسه با برنامه هاي اقتصادي سارکوزي