مصاحبه تلویزیونی
 
شبکه خبر/ نمايه/اهميت پيشرفت هاي علمي ايران از نگاه مراکز تحقيقاتي غرب