مصاحبه تلویزیونی
 
مزيت هاي استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي