مصاحبه تلویزیونی
 
دستاوردهاي کاروان هاي بشردوستانه