مصاحبه تلویزیونی
 
ناتواني اوباما در مهار بحران اقتصادي