مصاحبه تلویزیونی
 
علت عدم تحقق وعده هاي غرب با وجود همسويي رهبران انقلاب هاي رنگي