مصاحبه تلویزیونی
 
دلايل ناکامي انگليسي ها در به زانو درآوردن ملت ايران در جريان ملي شدن صنعت نفت